BenThuyen

 

Die Küche und der Service
Our kitchen and service team

Das Quan Van Service Team v.l. Mai, Thủy, Lụa, Cúc, Vân Anh
The Quan Van service team: (from left to right) Mai, Thủy, Lụa, Cúc, Vân Anh

QVService

Das Quan Van Koch Team v.l. Hồng, Thắng, Công, Trang
The Quan Van kitchen staff: Hồng, Thắng, Công, Trang

KochSerVice

Links: Das Quan Van Koch Team v.l. Duyên, Hồng, Dung
Left: More Quan Van kitchen staff: (from left to right)

QVKüche

Rechts: Chefkoch Tin & Kellnerin Nga
Right: Head chef Tin and Waitress Nga

TinNga

Email luanguyenthi@gmail.com